Fís 2020

Comhshaol na hÉireann a Fheabhsú agus a Chosaint

Summary: Seo an tríú straitéis fhoirmeálta atá táirgthe ag An nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Sa straitéis leagtar amach fís fhadtéarmach do chomhshaol na hÉireann a fhad le 2020 chomh maith leis na gníomhartha sin a dtabharfaidh EPA fúthu idir 2007 agus 2010 chun an fhís seo a bhaint amach.

Published: 2007

ISBN: 1-84095-231-8

Pages: 44

Filesize: 2,510KB

Format: pdf

Download now

Reamhfhocal an Phríomhstiúrthóra

Tá áthas orm Fís 2020 – Comhshaol na hÉireann a Fheabhsú agus a Chosaint - a chur os bhur gcomhair. Seo an tríú straitéis fhoirmeálta atá táirgthe ag An nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Sa straitéis leagtar amach fís fhadtéarmach do chomhshaol na hÉireann a fhad le 2020 chomh maith leis na gníomhartha sin a dtabharfaidh EPA fúthu idir 2007 agus 2010 chun an fhís seo a bhaint amach.

Foilsíodh an Plean Straitéiseach deireanach (2003–2006) 10 mbliana tar éis bhunú EPA agus bunaíodh é ar athbhreithniú cuimsitheach ár gcuid gníomhaíochtaí. D’aithin an t-athbhreithniú príomhthosaíochtaí do EPA, ar a n-áirítear cur chuige níos déine ó thaobh fhorfheidhmiú reachtaíochta comhshaoil de agus tosaíocht a dhéanamh de chumarsáid inmheánach agus sheachtrach. Mar achoimre is féidir a rá gur creatlach le haghaidh athraithe eagraíochta a bhí sa Phlean Straitéiseach deireanach, go príomha, plean a cuireadh i bhfeidhm go rafar. Le linn na tréimhse sin ghlacamar le cuid mhór oibre breise freisin, obair a d’eascair as reachtaíocht nua AE agus náisiúnta.

You can now view this document on line